STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACyJNE

SO-E zespołu szkół nr 4 w jaśle

Get Adobe Flash player

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1.      Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło.

2.  Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD 9499Z jest „Działalność pozostałych   organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

3. Właściwym sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Sądu Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000251764, data wpisu: 22.02.2006 r., REGON: 180112156.

4.      30 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

5.      Członkowie zarządu:

·         Dominik Wróbel – prezes,

·         Marta Głogowska – wiceprezes,

·         Krystyna Dubiel – Skarbnik,

·         Dariusz Szot – członek zarządu.

6.      Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1)      Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej mających znaczenie dla kształcenia i wychowania ogółu młodzieży, a szczególnie związanej z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle.

2)      Materialne wspieranie działalności Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

3)      Udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.

4)      Organizowanie różnych form pomocy uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej.

5)      Prowadzenie i popularyzowanie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, naukowej, socjalnej, historycznej, artystycznej oraz społeczno-kulturalnej.

6)      Prowadzenie działalności wydawniczej.

7.      Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest:

1)      Wydawanie książek (58.11.Z)

2)      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

3)      Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)

4)      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)

5)      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

8.      Cele określone w ust. 5. Stowarzyszenie realizuje przez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

1)      W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

·         Wydawanie książek oraz broszur, ulotek i innych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i w Internecie, a w szczególności publikowanie prac uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle;

·         Prowadzenie szkoleń, seminariów, działalności w zakresie udzielania korepetycji, kursów wyrównawczych, kursów przygotowujących do egzaminu z wiedzy zawodowej, kursów komputerowych, kursów udzielania pierwszej pomocy oraz pozostałych pozaszkolnych formy edukacji związanych głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań i doskonaleniem zawodowym.

·         Prowadzenie pomocy społecznej bez zakwaterowania osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza poprzez działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie;

·         Prowadzenie pomocy społecznej i poradnictwa dla dzieci i młodzieży oraz działań przeciwko przemocy wobec dzieci oraz innej działalności tego rodzaju, a także działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wspierania finansowego;

·         Podejmowanie działań służących gromadzeniu środków finansowych i dóbr materialnych na działalność edukacyjną, oświatową i wychowawczą Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle;

2)      W zakres działalności odpłatnej wchodzą zadania:

·         Wydawanie książek oraz broszur, ulotek i innych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i w Internecie, a w szczególności publikowanie prac uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle;

·         Prowadzenie szkoleń, seminariów, działalności w zakresie udzielania korepetycji, kursów wyrównawczych, kursów przygotowujących do egzaminu z wiedzy zawodowej, kursów komputerowych, kursów udzielania pierwszej pomocy oraz pozostałych pozaszkolnych formy edukacji związanych głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań i doskonaleniem zawodowym.

9.      Czas na jaki zostało utworzone stowarzyszenie: nieoznaczony.

10.  Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

11.   Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem następujących szczególnych zasad:

1)      przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych dokonuje się według bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,

2)      należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych,

3)      środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub w wysokości dotychczas poniesionych kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,

4)      długoterminowe aktywa finansowe-inwestycje, np. udziały w innych jednostkach
i długotrwałe papiery wartościowe (lokaty) – według cen nabycia pomniejszonych
o ewentualne odpisy aktualizacyjne spowodowane trwałą utratą ich wartości,

5)      środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzenie), a także odpisy aktualizacyjne spowodowane trwałą utratą ich wartości,

6)      środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

7)      umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania,

8)      wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki,

9)      umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, ponieważ przychody jednostki zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych,

10)  należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,

11)  środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,

12)  odsetek od należności i zobowiązań stanowiących i niestanowiących zaległości podatkowe nie nalicza się, jeśli wysokość odsetek nie przekracza 3-krotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej.

12.  Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej ustala na dzień bilansowy wynik finansowy na koncie 860 przenosząc odpowiednio wszystkie przychody i koszty ujęte w trakcie roku obrotowego.

1)      Na stronę Wn konta 860 przenosi się:

·         koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

·         koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego,

·         pozostałe koszty i straty

·         straty nadzwyczajne.

2)      Na stronę Ma konta 860 przenosi się:

·         przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

·         przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

·         pozostałe przychody i zyski,

·         zyski nadzwyczajne.

3)      Saldo kota 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:

·         saldo Wn stratę – nadwyżka kosztów nad przychodami,

·         saldo Ma zysk – nadwyżka przychodów nad kosztami.

Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

13.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe stosując odpowiednie przepisy ustawy
o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.