STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACyJNE

SO-E zespołu szkół nr 4 w jaśle

Get Adobe Flash player

Jasło 23.06.2015

Protokół

Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego

Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle

Komisja w składzie:

Teresa Tęcza                       – przewodniczący

Magdalena Piekarz            – członek

Jakub Budziak                     – członek

            Dokonała w dniu 22.06.2014 r. przeglądu ksiąg Stowarzyszenia i ustaliła, co następuje:

1.    Wszystkie dokumenty dotyczące roku 2014 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2.    Stan środków pieniężnych  wynosi :

a)    na rachunku bankowym :

- na dzień 01.01.2014   16 479,16 zł

- na dzień 31.12.2014   23 693,66 zł

b)     w kasie:

- na dzień 01.01.2014         267,11 zł

- na dzień 31.12.2014         746,99 zł

 

      3.  Główne grupy dochodów w 2014 roku     19 724,00 zł

                 a)  składki członkowskie          3 360,00 zł

                 b)  wpłaty młodzieży              12 440,00 zł

                 c)  wpłaty sponsorów               3 230,00 zł

                   d)  wplata 1%                            694,00 zł

 

       4.  Główne grupy wydatków w 2014  roku      12 029,62 zł

                 a)  zapomogi   1 150,00 zł

                 b)  pomoce naukowe (zestawy komputerowe)         6 113,00 zł

                 c)  udział młodzieży w konkursach, dopłaty do wycieczek   1 200,00 zł

                 d)  nagrody  dla zwycięzców konkursów    2 055,63 zł

                 e)  nadzór budowlany                       369,00 zł

                 f)   art. biurowe i inne                       391,99 zł

                 g)  dofinansowanie rekolekcji            250,00  zł

                 h)  „Zielona Szkoła”                          500,00 zł

  

5.      Na dzień 31.12.2014 r. sporządzono sprawozdanie finansowe obejmujące:

·         Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

·         Bilans zamykający się sumami bilansowymi w kwocie 16 746,27 zł

·         Rachunek zysków i strat zamykający się wynikiem finansowym 7 694,38 (zysk)

·         Informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o uzgodnioną i prawidłowo zamkniętą księgę obrotów i sald. Sprawozdanie odzwierciedla w prawidłowy sposób gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

Komisja nie wnosi uwag do:

·         Dokumentacji Stowarzyszenia

·         Ewidencji księgowej

·         Sprawozdania finansowego za rok 2014 i wnioskuje o jego zatwierdzenie.

Podpisy członków Komisji:

Teresa Tęcza                       – przewodniczący   …………………………

Magdalena Piekarz            – członek                …………………………

Jakub Budziak                     – członek                …………………………