STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACyJNE

SO-E zespołu szkół nr 4 w jaśle

Get Adobe Flash player

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego 

Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle

 

Nadrzędnymi celami działalności Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego Zespołu Szkół
nr 4 w Jaśle jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej mających znaczenie dla kształcenia i wychowania ogółu młodzieży, a szczególnie związanej z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle, a także organizowanie różnych form p
omocy uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, materialne wspieranie działalności Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.

 

W 2014 roku Stowarzyszenie podejmowało wiele działań, służących realizacji celów Statutowych poprzez:

1.      Udzielanie zapomóg pieniężnych dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie Szkoły w przeważającej większości pochodzą z małych miejscowości, dojeżdżają niejednokrotnie po kilkanaście (kilkadziesiąt) kilometrów w jedną stronę. Rodzice utrzymują rodziny z rolnictwa, prac dorywczych, bądź są bezrobotni (występują takie sytuacje, że dochód miesięcznie na 1 osobę w rodzinie wynosi mniej niż 100 zł). A zatem nawet niewielkie wsparcie finansowe jest dużą pomocą dla tych rodzin. Środki finansowe przeznaczane są na zakup: odzieży, obuwia, podręczników, biletów miesięcznych na dojazdy do Szkoły, leków i innych; dofinansowanie do wycieczek klasowych uczniom klas integracyjnych, w tym także uczniom niepełnosprawnym.

2.      Stowarzyszenie sfinansowało zakup klasopracowni komputerowej - 16 zastawów komputerowych plus laptop - i przekazało ją nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Doposażono tym samym nową pracownię, w której uczniowie zdobywają wykształcenie oraz rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania.

3.      Stowarzyszenie dofinansowywało wycieczki klasowe uczniom klas integracyjnych, w tym także uczniom niepełnosprawnym.

4.      Dofinansowano również wyjazdy uczniów (znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, niepełnosprawnych) na wycieczki przedmiotowe, wyjazdy uczniów w ramach programu "Zielona Szkoła"

5.     Dużym problemem w szkole jest obecnie brak środków finansowych na zakup nagród dla uczniów biorących udział w różnorakich konkursach, turniejach i olimpiadach. Zespół Szkół nr 4 w Jaśle jest corocznie organizatorem wielu konkursów, dlatego też Stowarzyszenie przyznało dofinansowania do organizacji i zakupu nagród między innymi:

·         do Powiatowego Turnieju Wiedzy „1 z 12”,

·         do Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego ON – THE – ROLL,

·         do Konkursu „Master of English”.

6.      Stowarzyszenie funduje nagrodę dla ucznia klasy maturalnej, który w ciągu czasu nauki w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle wyróżniał się na tle innych uczniów w jakiejś dziedzinie: aktywnością, wiedzą, umiejętnościami, pracą społeczną i innymi. Nagroda nosi nazwę PRIMUS INTER PARES.

7.      Stowarzyszenie funduje również nagrody dla promowanych uczniów za najwyższe średnie ocen z przedmiotów: Bloku przyrodniczego (biologia, chemia, geografia, fizyka)
i Bloku przedmiotów zawodowych.

Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle podejmuje wielorakie działania charytatywne skierowane do ogółu młodzieży, a szczególnie związanej z Zespołem Szkół nr 4 w Jaśle. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, staramy się również minimalizować koszty naszej działalności, aby móc, w jak największym stopniu, pomagać osobom potrzebującym.