STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACyJNE

SO-E zespołu szkół nr 4 w jaśle

Get Adobe Flash player
 1. Każdego roku, z różnej form pomocy Stowarzyszenia korzysta około 200 uczniów, głównie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

 2. Stowarzyszenie podejmuje wiele działań, służących realizacji celów Statutowych. Do najważniejszych należy udzielanie zapomóg pieniężnych i dofinansowań do wielorakich działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Zespół Szkół nr 4 w Jaśle. Zapomogi pieniężne udzielane są uczniom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej lub losowej, z przeznaczeniem na zakup: odzieży, obuwia, podręczników, leków, biletów miesięcznych na dojazdy do Szkoły i inne, natomiast dofinansowania przyznawane są do: organizacji wycieczek klasowych uczniom klas integracyjnych,
  w tym uczniom niepełnosprawnym (do Rzeszowa, Krakowa, Wierchomli, Krynicy, Starego Sącza, Zakopanego); wyjazdów uczniów (znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, niepełnosprawnych) na targi edukacyjne, wycieczki przedmiotowe, pielgrzymki maturzystów, wyjazdy w ramach innowacji pedagogicznych.

 3. W trosce o uczniów zdolnych, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania, Stowarzyszenie organizuje zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają im w jeszcze większym stopniu poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności.W tym celu wzbogacamy ofertę edukacyjną Szkoły, czy realizujemy projekty, jak choćby w roku 2012 projekt edukacyjny, obejmujący warsztaty ekologiczne „Oleje przepracowane – wspólny problem”. Warsztaty zakończone były konkursem, w którym laureaci otrzymalicenne nagrody rzeczowe. Realizacja projektu była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu, które to przedsiębiorstwo było głównym sponsorem. Liczymy na owocną współpracę w kolejnych latach. Dla uczniów zdolnych przyznajemy również dofinansowania (opłaty wpisowego, koszty podróży) do wyjazdów: na liczne konkursy, olimpiady i turnieje na szczeblu okręgowym i centralnym, jak choćby Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, czy Olimpiada Przedsiębiorczości; konferencje, warsztaty edukacyjne; wyjazdy kulturalno-edukacyjne do teatru, opery, operetki, kina.

 4. Stowarzyszenie wspiera materialne działalność Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, finansuje wykonanie drobnych remontów w Szkole, pomaga w zakupie wyposażenia Szkoły i pomocy dydaktycznych. Zakupiliśmy zastawy komputerowe i przekazaliśmy je nieodpłatnie na rzecz Szkoły – doposażając tym samym nowe pracownie, w których uczniowie zdobywają wykształcenie oraz rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania; kupiliśmy tablicę multimedialną, DVD, telewizory, z których korzystają nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych; natomiast do biblioteki szkolnej zakupiliśmy komplety podręczników do wszystkich klas.

 5. Dużym problemem w Szkole jest obecnie brak środków finansowych na zakup nagród dla uczniów biorących udział w różnorakich konkursach, turniejach i olimpiadach. Zespół Szkół nr 4 w Jaśle jest corocznie organizatorem wielu konkursów, dlatego też Stowarzyszenie przyznaje liczne dofinansowania do organizacji i zakupu nagród w licznych konkursach szkolnych, powiatowych, a także konkursach organizowanych przez Ekonomik dla uczniów szkół gimnazjalnych: Powiatowego Turnieju Wiedzy „1 z 12”, czy Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego ON – THE – ROLL.

 6. Aby zachęcić uczniów do coraz efektywniejszej pracy, Stowarzyszenie funduje również nagrodę dla ucznia klasy maturalnej, który w ciągu czasu nauki w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle wyróżniał się na tle innych uczniów w jakiejś dziedzinie: aktywnością, wiedzą, umiejętnościami, pracą społeczną i innymi. Nagroda nosi nazwę PRIMUS INTER PARES. Natomiast dla uczniów klas promowanych fundujemy nagrody za najwyższe średnie ocen z przedmiotów:Bloku przyrodniczego (biologia, chemia, geografia, fizyka) i Bloku przedmiotów zawodowych.

 7. Inne działania Stowarzyszenia to: zbiórka środków finansowych na leczenie chorych dzieci, dofinansowanie wydawnictwa płytowego z twórczością młodzieży naszej Szkoły; sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym zdobycia Certyfikatu ECDL – Międzynarodowego Komputerowego Prawa Jazdy – co przynajmniej w pewnym stopniu zwiększy szanse zatrudnienia po ukończeniu Szkoły; dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle do Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej do szkoły partnerskiej w Sankt Ingbert; zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych naszej Szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a osiągających wysokie wyniki nauczania; troska o cmentarz wojenny.

Finansowanie zakupu podręczników dla uczniów naszej Szkoły

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, którzy uzyskali:

 • średnią ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów, w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum co najmniej 4,75
 • minimum 75% punktów z obydwu części egzaminu gimnazjalnego,
 • ocenę zachowania dobry lub wyżej oraz
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

mogą ubiegać się o zwrot do 60% kosztów podręczników, zakupionych na pierwszy rok nauki w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle ze środków Stowarzyszenia.

 

Składka członkowska wynosi 10 zł miesięczne.

Wpłata na rachunek:

Bank Pekao S.A. I Oddział Jasło
nr rachunku: 18 1240 2337 1111 0010 1028 2914

lub gotówką u Skarbnika Stowarzyszenia – możliwa jednorazowa wpłata za dłuższy okres czasu.

 

Przystąpić do Stowarzyszenia można poprzez wypełnienie i dostarczenie do Zarządu deklaracji członkowskiej.


Deklaracja wstąpienia

 

Dokumenty:

Statut Stowarzyszenia

Regulamin przyznawania zapomóg socjalnych

Podanie o przyznanie zapomogi